మీరు 11 వ తారీఖున జన్మించారా....అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?  

%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b1%81 11 %e0%b0%b5 %e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%96%e0%b1%81%e0%b0%a8 %e0%b0%9c%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b0--