మీరు 11 వ తారీఖున జన్మించారా....అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?  

Let's see in detail about the attributes, behavior, strengths and weaknesses of the 11th birthday. The moon is the number 11. The effect of the moon on them is high. They have a slight charge too. They are angry and they are reduced to speed. Yet it is very important to be as silent as possible when it comes to anger. Because there are chances of getting into trouble because of the decisions that are made in anger.

.

Good luck will come to a higher level where they are in the field. Good luck to them after the age of adulthood. The sooner they go to the higher, the easier it is to get down to the bottom. They are angry, anger is minus. It must be patient when they come. Otherwise you will have to face many difficulties. These are very much of selfishness. If any of the work has done anything goes forward. In this case the original obligation is not ..

..

..

..

11 వ తారీఖున జన్మించిన వారి గుణాలు,ప్రవర్తన,బలాలు,బలహీనతలు ఎలా ఉంటాయవివరంగా తెలుసుకుందాం. 11 వ సంఖ్యకు అధిపతి చంద్రుడు. వీరి మీద చంద్రునయొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి కాస్త ఆవేశం కూడా ఎక్కువగానఉంటుంది. వీరికి కోపం,ఆవేశం వచ్చిన తొందరగానే తగ్గిపోతాయి..

మీరు 11 వ తారీఖున జన్మించారా....అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?-

అయినా సరకోపం,ఆవేశం వచ్చినప్పుడు సాధ్యమైనంతవరకు మౌనంగా ఉండటం చాల ముఖ్యంఎందుకంటే కోపంలో తీసుకొనే నిర్ణయాల కారణంగా చాలా ఇబ్బందులు వచ్చఅవకాశాలు ఉన్నాయి.

వీరు ఏ రంగంలో ఉన్న సరే అదృష్టం ఒక్కసారిగా వచ్చి ఉన్నత స్థితికతీసుకువెళ్ళుతుంది. వీరికి అదృష్టం అనేది యుక్త వయస్సు దాటినా తర్వావస్తుంది. వీరు ఎంత తొందరగా ఉన్నత స్థితికి వెళతారో అంతే తొందరగా కిందికదిగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

వీరికి ఆవేశం,కోపం అనేది మైనస్ అనే చెప్పాలి. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఓర్పుగఉండాలి. లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది..

వీరిలో స్వార్ధచాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ పని చేసిన ఏదైనా లాభం ఉంటేనే ముందుకు అడుగవేస్తారు. ఈ విషయంలో అసలు మొహమాటం పడరు.

వీరికి హడావిడి,గందరగోళం సృష్టించటం కూడా చాలా ఎక్కువే. వీరు జీవితంలఎన్నో ఎత్తు పల్లాలను చవి చూసిన సరే జీవితంలో ఉన్నత స్థితికచేరుకుంటారు. వీరికి పెద్ద బలహీనతలు కోపం,ఆవేశం.

వీటిని తగ్గించుకుంటజీవితంలో చాలా ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు.