మీరు నీరు శుద్ది చేసుకొంటున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి /Telugustop  

మీరు నీరు శుద్ది చేసుకొంటున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి /telugustop-

మీరు నీరు శుద్ది చేసుకొంటున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి /Telugustop

మీరు నీరు శుద్ది చేసుకొంటున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి Telugustop--