మీరు తినే సమయాల్లో మార్పు చేసుకోకపోతే ..మీ జీవితం ఆసుపత్రుల పాలు అవ్వటం ..?  

మీరు తినే సమయాల్లో మార్పు చేసుకోకపోతే .మీ జీవితం ఆసుపత్రుల పాలు అవ్వటం ..

మీరు తినే సమయాల్లో మార్పు చేసుకోకపోతే ..మీ జీవితం ఆసుపత్రుల పాలు అవ్వటం ..--

?