మీడియా ముందుకు వచ్చి తన చినతండ్రి చావుకు కారణాల పై మొదటి సారి మీడియా ముందుకు జగన్ ..!  

మీడియా ముందుకు వచ్చి తన చినతండ్రి చావుకు కారణాల పై మొదటి సారి మీడియా ముందుకు జగన్ ..--