మాట్లాడినందుకు తాళిబొట్టు తీసుకొని ఇంటికే వచ్చిన కానిస్టేబుల్ ..ఆ తర్వాత ..?  

మాట్లాడినందుకు తాళిబొట్టు తీసుకొని ఇంటికే వచ్చిన కానిస్టేబుల్ ..ఆ తర్వాత ..--