మాంసం ,గుడ్డు తిని గుడికి వెళ్లకూడని కారణాలు ఇవే ..! మన ప్రసాదం లో పులిహోర చేరటం వెనుక రహస్యం ..!  

మాంసం ,గుడ్డు తిని గుడికి వెళ్లకూడని కారణాలు ఇవే ..! మన ప్రసాదం లో పులిహోర చేరటం వెనుక రహస్యం ..!-