మనం రోజూ ఎంత దూరం నడవాలో తెలుసా ||ఎంత సేపు నడిస్తే ఆరోగ్యం తెలుసుకోండి  

మనం రోజూ ఎంత దూరం నడవాలో తెలుసా ||ఎంత సేపు నడిస్తే ఆరోగ్యం తెలుసుకోండి-