బాత్రూమ్ లో నుండి ఏమండి..అని పిలిచిందంటే అర్ధం ఏంటో తెలుసా?       2018-06-09   00:44:25  IST  Raghu V

#1. బాత్రూమ్ లో నుండి ” ఏమండి” అని పిలిచిందంటే బొద్దింకని కొట్టాలని అర్ధం..

#2. 🎲రెస్టారెంట్ లో తిన్నాక ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే బిల్లు కట్టమని అర్ధం

#3. 🎲కళ్యాణమండపంలో ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే తెలిసినవారొచ్చారని అర్ధం

#4. 🎲బట్టల షాపులో ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే వెతుకుతున్న చీర లభించిందని అర్ధం..

#5. 🎲బండిలో వెళ్ళేటపుడు ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే పూలు కొనాలని అర్ధం..

#6. 🎲హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినపుడు ” ఏమండీ ” అని పిలిచిందంటే డాక్టర్ తో మీరూ మాట్లాడడానికి రండి అని అర్ధం

#7. 🎲వాకిట్లోకి వచ్చి బయట చూసి ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే తెలియనివారెవరో వచ్చారని అర్ధం..

#8. 🎲బీరువా ముందు నిలబడి ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే డబ్బు కావాలని అర్ధం..

#9. 🎲డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడి ” ఏమండీ ” అని పిలిచిందంటే భోజనానికి రమ్మని అర్ధం..

#10. 🎲భోజనం చేసేటపుడు ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే భోజనం టేస్ట్ గురించి అడిగిందని అర్ధం

#11. 🎲అద్ధం ముందు నిలబడి ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే ఈ చీరలో తనెలా ఉందో చెప్పమని అర్ధం..

#12. 🎲నడిచేటపుడు ” ఏమండి ” అని పిలిచిందంటే వేలు పట్టుకుని నడవమని అర్ధం

#13. 🎲అను నిత్యం తనతో చెప్పినా నీవు చివరి శ్వాస తీసుకునేటపుడు ” ఏమండీ” అని పిలిచిందంటే నీతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్ళు అని అర్ధం…

అను నిత్యం ఏమండీ అంటూ చంపేస్తుందని అపార్ధం చేసుకోవడం కాదు అర్ధం చేసుకుని మసులుకోవడంలోనే అనంతమైన ఆనందం ఉందని గుర్తిస్తే జీవితం సంతోషమయం అవుతుంది.