పెళ్లి కానీ అమ్మాయిలు శివలింగాన్ని పూజించవచ్చా?  

%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf %e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%80 %e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%81 %e0%b0%b6%e0%b0%bf--