పూజల సమయంలో రాగి పాత్రలను ఎందుకు వాడతారో తెలుసా ?  

%e0%b0%aa%e0%b1%82%e0%b0%9c%e0%b0%b2 %e0%b0%b8%e0%b0%ae%e0%b0%af%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b1%8b %e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b0%bf %e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%a8--