పసుపు పొడిలో ఉన్న ఉపయోగాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు  

%e0%b0%aa%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b1%81 %e0%b0%aa%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8b %e0%b0%89%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8 %e0%b0%89%e0%b0%aa%e0%b0%af%e0%b1%8b%e0%b0%97%e0%b0%be--