పట్టు చీర మీద పవన్ కళ్యాణ్ బొమ్మను నేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అభిమాని |  

పట్టు చీర మీద పవన్ కళ్యాణ్ బొమ్మను నేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అభిమాని |pawan Kalyan Rayalaseema Speech-

  • పట్టు చీర మీద పవన్ కళ్యాణ్ బొమ్మను నేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అభిమాని | -