నేను గెలిస్తే మీ బ్రతుకులు ఇలా ఉండవు .. తోపుడు బండ్ల వాళ్ళకి బ్రతుకులు మార్చుతా  

నేను గెలిస్తే మీ బ్రతుకులు ఇలా ఉండవు .. తోపుడు బండ్ల వాళ్ళకి బ్రతుకులు మార్చుతా--