నరసాపురం ఎంపి గా NRI రావి దీపిక కి సీట్ ఇచ్చిన చంద్రబాబు  

నరసాపురం ఎంపి గా Nri రావి దీపిక కి సీట్ ఇచ్చిన చంద్రబాబు-

నరసాపురం ఎంపి గా రావి దీపిక కి సీట్ ఇచ్చిన చంద్రబాబు-