నందమూరి బాలకృష్ణ పోటి చేసేది ఇక్కడ నుండా ఆనందం లో బాలకృష్ణ అభిమానులు  

నందమూరి బాలకృష్ణ పోటి చేసేది ఇక్కడ నుండా ఆనందం లో బాలకృష్ణ అభిమానులు-