“ధనత్రయోదశి” రోజు ఈ వస్తువుల్లో ఏదో ఒకటి కొంటే మీకు అన్ని శుభాలే.  

ధనత్రయోదశి రోజున చీపురు కొంటే ఇంటికి పట్టిన ద‌రిద్రం పోతుంది.

%e0%b0%a7%e0%b0%a8%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%af%e0%b1%8b%e0%b0%a6%e0%b0%b6%e0%b0%bf %e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81 %e0%b0%88 %e0%b0%b5%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4--