దేవుని గదిలో ఎన్ని విగ్రహాలను ఉంచి పూజ చేయాలి?  

%e0%b0%a6%e0%b1%87%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf %e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8b %e0%b0%8e%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%bf %e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%b0--