తెలుగుదేశం లో కొంత మంది చంద్రబాబుపై అసంతృప్తికి కారణాలు ఇవే ..?  

తెలుగుదేశం లో కొంత మంది చంద్రబాబుపై అసంతృప్తికి కారణాలు ఇవే ..?-