తెలుగుదేశం పార్టీ లో కలిపాను అని చివరికి అందరి ముందు ఒప్పుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ …తర్వాత జనం  

తెలుగుదేశం పార్టీ లో కలిపాను అని చివరికి అందరి ముందు ఒప్పుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ …తర్వాత జనం--