తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవడం ఖాయమని తలసాని శ్రీనివాస్ తాజా సర్వే  

తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవడం ఖాయమని తలసాని శ్రీనివాస్ తాజా సర్వే-