జుట్టుకు హెన్నా(గోరింటాకు)తో ఉన్న అసాధారణ ఉపయోగాలు  

%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b1%81 %e0%b0%b9%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b1%8b%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%be%e0%b0%95--