కెంపు ఆడవారికి మంచిదా...మగవారికి మంచిదా?  

%e0%b0%95%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81 %e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf %e0%b0%ae%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%a6%e0%b0%be %e0%b0%ae%e0%b0%97--