ఏడు శనివారాలు శ్రీవారిని పూజిస్తే శని బాధలు తొలగిపోతాయి  

ఎలా పూజించాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం..

%e0%b0%8f%e0%b0%a1%e0%b1%81 %e0%b0%b6%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81 %e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf--