ఆంధ్రాని అమెరికా చేస్తాను అని కామెడీ స్పీచ్ ఇచ్చిన పాల్ || ఆంధ్రా ఎలెక్షన్స  

ఆంధ్రాని అమెరికా చేస్తాను అని కామెడీ స్పీచ్ ఇచ్చిన పాల్ ఆంధ్రా ఎలెక్షన్స--