అవనిగడ్డ లో మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ తెదపా గెలుపుకి మనం కృషి ||  

అవనిగడ్డ లో మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ తెదపా గెలుపుకి మనం కృషి || Avanigadda Political News-

  • అవనిగడ్డ లో మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ తెదపా గెలుపుకి మనం కృషి || -